Τὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως

Τὸ ὄρος, σύμφωνα μὲ τοὺς ἀρχαιότερους Χριστιανοὺς συγγραφεῖς, εἶναι τὸ Θαβὼρ τῆς Γαλιλαίας, ὡστόσο νεώτεροι παραδέχονται τὸ Ἑρμὼν στὴν Καισάρεια τῶν Φιλίππων. Στὰ Εὐαγγέλια δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα τοῦ ὄρους, πάντως στίχος ποὺ ψάλλεται κατὰ τὴς ἡμέρα τῆς ἑορτῆς περιλαμβάνει καὶ τὰ δύο:”Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί Σου ἀγαλλιάσονται”.

Μωυσῆς καὶ Ἠλίας

Ἑκατέρωθεν τοῦ Ἰησοῦ, ἐπίσης πάνω σὲ βουνοκορφές, φαίνονται οἱ προφῆτες Μωυσῆς καὶ Ἠλίας, κλίνοντας ἐλαφρῶς τὸ σῶμα τους πρὸς τὸν Χριστό. Σὲ ἀρχαιότερες παραστάσεις εἰκονίζονται ἐντὸς τῆς δόξης τοῦ Ἰησοῦ, σὲ μεταγενέστερες ἐκτός. Ὁ Μωυσῆς, ἀγένειος ἢ μὲ κοντὴ γενειάδα, συνήθως σκουρόχρωμη, χωρὶς νὰ ἀποκλείονται καὶ εἰκόνες που τὸν παριστοῦν μὲ μακρὰ γενειάδα καὶ κόμη, κρατᾶ τὶς πλάκες τοῦ Νόμου. Ἐκπροσωπεῖ τοὺς κεκοιμημένους. Ὁ Ἠλίας, ἐκπρόσωπος τῶν ζώντων, ἔχει λευκὴ μακρὰ γενειάδα καὶ κόμη στὸ ἴδιο χρῶμα, ἐλαφρῶς ἀκατάστατη. Μὲ τὴν παρουσία τους στὴ Μεταμόρφωση, ἐκτὸς τοῦ ὅτι τιμῶνται ὡς θεόπτες, σύμφωνα μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἀποδεικνύεται ἡ ἐξουσία τοῦ Ἰησοῦ ἐπὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.

Οἱ Ἀπόστολοι

Στὸ κάτω μέρος τῆς είκόνας, στὴ ῥίζα τοῦ ὄρους, βρίσκονται πεσμένοι πρηνεῖς οἱ Μαθητὲς Πέτρος, Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης. Οἱ στάσεις καὶ οἱ κινήσεις τους δείχνουν τὴν κατάπληξή τους γιὰ τὰ ὅσα παρακολουθοῦν. Σὲ κάποιες εἰκόνες στρέφουν τὰ πρόσωπα καταγῆς ἢ καλύπτουν τὰ μάτια τους, μὴ ἀντέχοντας τὴ λάμψη τοῦ Μεταμορφουμένου Σωτῆρος. Συνήθως ὁ Πέτρος στρέφει πρὸς τὸν Ἰησοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση ποὺ ἀναφέρει ὅτι Τοῦ πρότεινε πὼς εἶναι καλὸ νὰ μείνουν ἐκεῖ, γι’ αὐτὸ νὰ κατασκευάσουν τρεῖς σκηνές, μία γιὰ τὸν Ἰησοῦ, μία γιὰ τὸν Μωυσῆ καὶ μιὰ γιὰ τὸν Ἠλία.

συνεχίζεται…