Ἐπιχειροῦμε μιὰ σύντομη ἀναφορὰ σὲ παρανοήσεις καὶ ἐσφαλμένες ἑρμηνεῖες ποὺ ἀφοροῦν θρησκευτικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ θέματα. Συνοπτικὰ δίδεται ἡ σωστὴ ἑρμηνεία, ὡς μιὰ ἀφορμὴ γιὰ περισσότερη καλόπιστη ἔρευνα.

Κάμηλος καὶ κάμιλος

Στὸ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιο διαβάζομε: “Εὐκοπώτερόν ἐστι κάμιλον (κάμηλον) διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.” (κεφάλαιο Ι΄ στ. 25), δηλαδή: εἶναι εὐκολώτερο νὰ εἰσέλθῃ (νὰ περάσῃ) παλαμάρι ἀπὸ τὴν τρῦπα τῆς βελόνας παρὰ πλούσιος νὰ εἰσέλθῃ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Κάμηλος = καμήλα ( τὸ ζῶον) μὲ ἕναν ἤ δύο ὕβους
καμηλωτή = ὕφασμα ἤ σκέπασμα ἀπὸ τρίχες καμήλου
Κάμιλλος καὶ Καμίλλη = ὄνομα κύριο Ρωμαίων
κάμιλος = σκοινὶ μακρὺ καὶ παχύ, κοινῶς παλαμάρι

Ἀπὸ κάποια γραφικὴ ἰδιοτροπία, ἀντὶ νὰ γραφῇ ἡ λέξη “κάμιλος”, ἐγράφη ἡ ὁμόηχη “κάμηλος” καὶ ἐδόθη ἡ ἑρμηνεία στρεβλά, δηλ. “εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ περάσῃ καμήλα (μάλιστα σὲ ὑποτίθεται προσεγμένη θεολογικὴ ἑρμηνεία ἀναφέρεται ἐπὶ λέξη “γκαμήλα” τὸ ζῶον) ἀπὸ τὴν τρῦπα τῆς βελόνας…”. Κάτι ποὺ δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται ἀκόμα ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους. Καὶ καθόλου νὰ μὴ γνωρίζει κάποιος γραφὴ καὶ ἀνάγνωση, μὲ τὴν κοινὴ λογικὴ δὲ θὰ ἐπιμένανε νὰ περάσουνε μιὰ καμήλα μέσα στὴν τρῦπα τῆς βελόνας. Τὸ ἀναφέρω καί θερμὰ παρακαλῶ νὰ γίνεται ἡ ἀπαραίτητη ἐπισήμανση καὶ ὄχι διαιώνιση τῆς παρερμηνείας.