Τὸ Σωματεῖο “Ἀκαδημία Βυζαντινῶν Τεχνῶν “Ἁγιὰ Σοφιὰ”” ἱδρύθηκε καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ φιλοτέχνους καὶ ἐπαγγελματίες καλλιτέχνες. Κοινὴ ἄποψη καὶ ἐπιδίωξη ὅλων μας, νὰ (ξανα)γίνῃ ἡ Τέχνη βασικὸ στοιχεῖο τῆς καθημερινότητάς μας, νὰ διαδοθῇ πλατιά, βεβαίως μὲ ὄλη τὴν προσοχὴ καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ τῆς ἀξίζουν.

Ἔτσι…

Ἡ Ἀκαδημία Βυζαντινῶν Τεχνῶν “Ἁγιὰ Σοφιὰ” δημιουργήθηκε μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ στὸν τομέα μελέτης, μαθητείας καὶ προβολῆς τῶν τεχνῶν οἱ ὁποῖες ἄνθισαν κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο.

Γιατί νὰ γνωρίσωμε τὶς Βυζαντινὲς Τέχνες;

Οἱ Βυζαντινὲς Τέχνες εἶναι ἡ βαθειά λίμνη, ὅπου σμίγουν οἱ μεγάλοι ποταμοὶ τῆς ἱστορίας, τῆς τέχνης καὶ τῆς θρησκείας. Ἡ διαδρομὴ τῆς ὑλικῆς πραγματικότητας καὶ τῆς ἐξέλιξης τοῦ πνεύματος ὡς τὶς κορυφὲς τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀνάτασης πρὸς τὸ Θεῖο, λαμπυρίζει στὰ νερά της, ἀλλὰ καὶ οἱ παρακμὲς τῶν ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν στερήσεων κατακάθισαν στὸν πυθμένα της.

Ἀπὸ τὴν ἴδια λίμνη πηγάζουν, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, πολλὰ καλλιτεχνικὰ ῥεύματα, καὶ σ’ ἐκείνην ἀπευθείας ἔτρεξαν μεγάλοι δημιουργοὶ κάθε ἐποχῆς, γιὰ ν’ ἀντλήσουν τὴν ἔμπνευση καὶ τὴ μοναδικότητα στὴν ἔκφρασή τους.

Πολὺ περισσότερο γιὰ μᾶς, ὑπάρχουν ὡς ἀναπόσπαστα καὶ αὐθεντικὰ συστατικὰ τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, μὲ ἰδιαίτερες τεχνικές, ἀρχαῖες καταβολὲς καὶ ὑπερχιλιετῆ πορεία. Ἀξίζουν τὴν προσοχή μας, ὡς τρόποι ἐπικοινωνίας ποὺ ἐκφράζουν τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὸ περιβάλλον, ἀνθρώπων ποὺ ἔζησαν ἐπὶ αἰῶνες στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.

Ἀπόγονοι ἐκείνων, ἐμεῖς, στὸν ἴδιο γεωγραφικὸ χῶρο, ἔχομε πολλὰ δικά μας στοιχεῖα ν’ ἀνακαλύψωμε σ’ ἀυτὲς τὶς τέχνες, νὰ τὰ ἐπεξεργαστοῦμε καὶ νὰ τὰ ἐπεκτείνωμε.

Γιατὶ νὰ προσεγγίσωμε τὴν (ὁποιαδήποτε) Τέχνη;

Μᾶς ἀπαντοῦν ἀπευθείας, ἂν παρατηρήσωμε, οἱ κοινωνίες καὶ οἱ ἐποχὲς κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ τέχνη ἀνθοῦσε.

Ὡς μέσον ψυχαγωγίας, καλλιέργειας καὶ ἑνότητας, ἐκλεπτύνει κάθε ἐκδήλωση τῶν κοινωνικῶν φαινομένων καὶ προάγει τὴν φιλοκαλία. Ἀνεβάζει, μὲ τὸν τρόπο της, τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο καὶ βελτιώνει τὴν ποιότητα τῆς καθημερινότητας καὶ τῆς αὐτοσυνειδησίας μας.

Μὲ μιὰ ξεκάθαρη, καλοσμιλεμένη ταυτότητα, ἔχοντας νὰ προσφέρωμε κάτι ξεχωριστό, μποροῦμε νὰ συνομιλήσωμε καὶ ν’ ἀλληλεπιδράσωμε μὲ δημιουργοὺς καὶ φιλοτέχνους σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο. Ἡ τέχνη ἀποτελεῖ ἐξαίσια γέφυρα φιλίας καὶ ἐπικοινωνίας τῶν λαῶν.

Ἀπὸ ἄλλη ὀπτική, στηρίζοντας τὴν τέχνη, συντελοῦμε στὴν ἄνθιση πολλῶν ἐπαγγελματικῶν κλάδων καὶ στὴν ἀνάδειξη νέων καλλιτεχνῶν – δημιουργῶν σημαντικῶν ἔργων, ἐνῷ ἐπενδύομε στὶς ἀκατάλυτες ἀξίες τῆς γνώσης καὶ τῆς ὀμορφιᾶς.

Γιατί νὰ μᾶς προτιμήσετε;

Ὅσοι ἀγαπᾶτε τὴ συλλογικότητα, τὴν ὁμαδικότητα καὶ τὴ συνεργασία, καὶ μάλιστα γιὰ εὐχάριστο καὶ ὠφέλιμο σκοπό, ὅσοι θαυμάζετε τὴν Τέχνη, ὡς κατάκτηση τοῦ πνεύματος, ὡς πολύτιμο κεφάλαιο στὸν θησαυρὸ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ ὡς μέσο ψυχαγωγίας καὶ αἰσθητικῆς ἀπόλαυσης, ὅσοι ἀποζητᾶτε τὸν πλοῦτο νοημάτων, τὴν ὡραιότητα καὶ τὸ ψυχικὸ μεγαλεῖο ποὺ ἀκτινοβολεῖ ἡ Ὀρθοδοξία, μπορεῖτε:

  • νὰ ἐγγραφῆτε ὡς μέλη τοῦ Σωματείου
  • νὰ δηλώσετε συμμετοχὴ στὶς δραστηριότητές μας
  • νὰ παραγγείλετε ἔργα τέχνης ἀπὸ τὰ ἐπαγγελματικά μας ἐργαστήρια