ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τὸ Σωματεῖο “Ἀκαδημία Βυζαντινῶν Τεχνῶν “Ἁγιὰ Σοφιὰ”” ἱδρύθηκε καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ φιλοτέχνους καὶ ἐπαγγελματίες καλλιτέχνες. Κοινὴ ἄποψη καὶ ἐπιδίωξη ὅλων μας, νὰ (ξανα)γίνῃ ἡ Τέχνη βασικὸ στοιχεῖο τῆς καθημερινότητάς μας, νὰ διαδοθῇ πλατιά, βεβαίως μὲ ὄλη τὴν προσοχὴ καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ τῆς ἀξίζουν. Ἔτσι, ἡ Ἀκαδημία Βυζαντινῶν Τεχνῶν “Ἁγιὰ Σοφιὰ” δημιουργήθηκε μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ στὸν τομέα μελέτης, μαθητείας καὶ προβολῆς τῶν τεχνῶν οἱ ὁποῖες ἄνθισαν κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ἁγιογραφία

Ἡ ξεχωριστὴ ζωγραφικὴ τεχνοτροπία ἡ ὁποία συνδυάζει τὴν ἀναπαράσταση γεγονότων καὶ μορφῶν μὲ τὴν ἀπόδοση τῆς πνευματικότητας καὶ τῶν χριστιανικῶν, θεολογικῶν νοημάτων.

Ψηφιδωτό

Ἀρχαία τεχνική, συνομιλία τῆς ζωγραφικῆς μὲ τὴν “προσωπικότητα” τοῦ ὑλικοῦ τῶν ψηφίδων, μεγαλοπρεπῆς καὶ ἰδιαίτερη, μὲ ἔργα μνημειώδη καὶ στὴν εἰκονογραφία καὶ στὴ διακοσμητική.

Βυζαντινὴ Μουσική

Ἡ μελῳδικὴ ἐπένδυση κάθε πτυχῆς τῆς ζωῆς στὸ Βυζάντιο, μὲ τὶς ἀδιάσειστες ἐπιστημονικὲς βάσεις τοῦ Πυθαγόρα, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ τὸν ἀνεξάντλητο μελικὸ πλοῦτο.

Ξυλογλυπτική

Ἀνθηρότατος κλάδος τῆς βυζαντινῆς γλυπτικῆς, μεταμορφώνει τὸ ξύλο σὲ “κέντημα” καὶ ἐπιδεικνύει κομψοτεχνήματα κάθε μεγέθους καὶ χρήσεως.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τὰ ἔργα μας διακρίνονται γιὰ τὸν σεβασμὸ στὰ ἀξιώματα τῆς τέχνης τους, ἀφενός, καὶ τὴν ἀπαγκίστρωση ἀπὸ κατεστημένες ἀτέλειες, ἀφετέρου. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, ὁ ἰδιαίτερος χαρακτῆρας τῆς κάθε τέχνης μένει ἀναλλοίωτος, ἐνῷ ἀναδεικνύονται ἡ γνώση, ἡ συνέπεια καὶ ἡ ἔμπνευση τοῦ δημιουργοῦ.

Ὁ μοναδικὸς φορέας στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἐπιδιώκει νὰ παρουσιάσῃ ὅλες τὶς Βυζαντινὲς Τέχνες καὶ νὰ καλύψῃ τὴν μαθητεία καὶ τὴν προβολή τους.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γιὰ νὰ ξαναγίνῃ ἡ ὁμορφιὰ κομμάτι τῆς ζωῆς μας, γιὰ νὰ ἐξοικειωθοῦμε πάλι μὲ τρόπους ἔκφρασης δικούς μας, ἀλλὰ ξεχασμένους, γιὰ νὰ προσεγγίσωμε μὲ ἁπλότητα τὸ μεγαλεῖο τῶν βυζαντινῶν τεχνῶν, ἀναπτύσσομε πλῆθος δραστηριοτήτων, περιοδικῶν καὶ ἐκτάκτων: σεμινάρια, ὁμιλίες, ἐκθέσεις, ἐκπαιδευτικοὺς περιπάτους καὶ ξεναγήσεις, ἐκδόσεις ἐντύπων.
Ἐλάτε νὰ γνωριστοῦμε, σᾶς περιμένομε!

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ὑπαπαντὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ εἰκόνα

Δύο Φεβρουαρίου, ἡ Χριστιανωσύνη τιμᾷ τὴν Ὑπαπαντὴ (ὑπάντηση, δηλ. συνάντηση, ὑποδοχή) τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὸν δίκαιο Συμεών, στὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων. Τὸ Βρέφος, ὡς πρωτότοκο ἀρσενικό, κατὰ τὸν Νόμο, σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴ γέννησή Του, [...]

Ἱερὰ ἄμφια, μέρος β’

Ἄμφια Ἐπισκόπου Ὁ Ἐπίσκοπος φέρει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ στιχάριο, τὰ ἐπιμανίκια, τὴ ζώνη καὶ τὸ ἐπιγονάτιο, καὶ τὰ ἑξῆς: 1. Σάκκο ἢ Δαλματική : κοντὸς χιτῶνας μὲ βραχεῖες χειρῖδες καὶ στὶς ῥαφές πλάι, φέρει κουδουνάκια [...]

Ἱερὰ ἄμφια, μέρος α’

Τριάντα Ἰανουαρίου, μεγάλη ἑορτὴ τῶν γραμμάτων καὶ τῆς παιδείας, μιᾶς καὶ τιμοῦμε τοὺς "τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος". Στὴν εἰκονογραφία οἱ ἱεράρχες Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, φέρουν τὴν [...]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ